Kontaktujte nás: 379 494 306, 724 185 879 | info@chocomysl.cz

Obec Chocomyšl

Povinně zveřejňované informace

1. Oficiální název

Obec Chocomyšl

2. Důvod a způsob založení

Obec Chocomyšl (dále jen „obec“) vznikla jako územní samosprávná jednotka v souladu s § 1 a § 2 zákona č. 367/1990 Sb.*), o obcích, v platném znění ke dni 23. 11. 1990 a dle § 4 tohoto zákona vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající, tedy je právnickou osobou ve smyslu § 18 odst. 2 písm. c/ zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, a to právnickou osobou s plnou právní subjektivitou. Posláním obce je zajištění veřejné správy na svém území, případně výkon státní správy v územním obvodu, za podmínek stanovených zákony (zejména hlava sedmá Ústavy ČR, a §§ 35-66 zák. č. 128/2000 Sb. v platném znění o obcích). *) Zákon 367/1990 Sb. o obcích byl zrušen novým zákonem o obcích – č. 128/2000 Sb.

3. Organizační struktura

starostka: Iveta Zachariášová
místostarosta: Ondřej Bosák
účetní: Pavlína Bosáková

4. Kontaktní spojení

adresa: Chocomyšl 40, 345 43 Koloveč
všechny telefony: 379 494 306
všechny čísla faxu: 379 494 306
všechny e-mailové adresy: info@chocomysl.cz

úřední hodiny: pondělí: 18.00 – 20.00
úterý: 9.00 – 11.00
adresa e-podatelny: info@chocomysl.cz

5. Případné platby můžete poukázat

číslo účtu: 24629321/0100 – KB Domažlice

6. IČO

IČ: 00572527

7. DIČ

DIČ: CZ00572527

8. Rozpočet v tomto a předchozím roce

9. Žádosti o informace

Obec Chocomyšl (dále jen obec) jako povinný subjekt dle § 2 odst.1 zákona je povinna zveřejňovat dle § 5 zákona tyto informace : a) informace o obci jako právnické osobě
b) organizační strukturu obce a jejích orgánů
c) možnost podávání opravných prostředků proti rozhodování orgánů obce
d) postup obce při vyřizování žádostí
e) přehled nejdůležitějších předpisů
f) sazebník úhrad za poskytování informací
g) výroční správu o poskytování informací za předchozí kalendářní rok

Dalšími informacemi, které obec podle § 5 odst.4 zákona zveřejňuje, jsou usnesení obecního zastupitelstva, platné obecně závazné vyhlášky, rozpočet obce, záměry nakládat s obecním rozpočtem, záměr obce s obecním majetkem. Ostatní informace jsou zveřejňovány dle rozhodnutí orgánů obce, zastupitelstva a starosty v rámci příslušných kompetencí.

Způsob a rozsah zveřejnění informací

Obec zveřejňuje informace těmito způsoby:
a) na úřední desce - usnesení orgánu obce, obecně závazné vyhlášky a rozpočet obce
b) na podatelně obecního úřadu - k nahlédnutí předpisy, možno vyzvednout tiskopisy a formuláře
c) způsobem umožňujícím dálkový přístup ( Internet ) - údaje dle písm. a), dále zadání veřejných zakázek ( mimo zjednodušené zadání ) a prezentaci obce na www stránkách.

Stanovení veřejných registrů

Na obecním úřadě jsou uvedeny a spravovány tyto registry :
a) registr obyvatel
b) evidence plátců místních poplatků
Vzhledem k tomu, že informace v těchto registrech nejsou každému přístupné, nevztahuje se na ně v
souladu s § 5 odst. 3 zákona povinnost jejich zveřejnění.
Stanovení doprovodných informací
Doprovodné informace dle § 3 odst. 4 zákona nejsou zveřejňovány automaticky, ale sdělovány při
poskytování informací na základě žádosti.

Ochrana údajů

Zveřejňování a poskytování některých údajů může být vyloučeno, nebo omezeno. Děje se tak jen za dodržení podmínek stanovených zákonem.

1. Ochrana utajovaných skutečností - jako informace spadající do režimu utajovaných dle § 17 zákona jsou
považovány informace takto označené v seznamu utajovaných skutečností. Za stanovení a označení příslušného stupně utajení v podmínkách obecního úřadu zodpovídá dle zákona 148/1998 Sb. v platném znění starosta obce.

2. Ochrana osobních údajů - osobní údaje, které se nezveřejňují, ani neposkytují, jsou zejména osobní data fyzických osob vedená v informačních systémech dle zák č. 256/1992 Sb. v platném znění (především rodná čísla), informace vypovídající o soukromí občanů dle § 8 zákona a další údaje, které by mohly narušit právo na ochranu osobnosti, přičemž není podstatné, zda se jedná o údaje sdělené žadatelem, jinou osobou, nebo získané v rámci správního řízení. 3. Ochrana obchodního tajemství - údaje sdělené uchazeči o veřejné zakázky při podávání nabídek v rámci všech způsobů zadávání dle zákona č.199/1994 Sb. v platném znění jsou považovány za obchodní tajemství pouze v tom případě, že je za obchodní tajemství uchazeči v nabídkách výslovně označí.

4. Ochrana údajů o majetkových poměrech - jako důvěrné údaje o majetkových poměrech občanů jsou považovány zejména údaje zjištěné při vymáhání nedoplatků při exekučním řízení (správa místních poplatků).

Povinnosti a postup při vyřizování žádostí o poskytnutí informací

Ústně a telefonicky podané žádosti vyřizují volení zástupci obce a zaměstnanci v rámci své působnosti. Ústní a telefonické žádosti se neevidují ani v případě,že se na ně odpoví písemně. Písemně podané žádosti jsou evidovány dle svého charakteru v podatelně obecního úřadu.

Vyřízení žádosti je možné těmito způsoby :

a) poskytnutím informace - písemnou odpovědí, nebo nahlédnutím do spisu (o tom učiní zaměstnanec záznam),
b) odložením žádosti - je-li žádost neúplná, nebo ji žadatel přes výzvu nedoplnil (o tom učiní zaměstnanec protokol),
c) odmítnutím žádosti - jen formou rozhodnutí s náležitostmi dle § 15 odst. 2 zákona, které vydá zastupitelstvo obce.

Je-li proti rozhodnutí podáno ve smyslu § 16 zákona odvolání, je vyřízeno těmito způsoby:

a) směřuje-li odvolání proti rozhodnutí v přenesené působnosti, postoupí je pracovník OÚ pověřenému úřadu.
b) směřuje-li odvolání proti rozhodnutí v samostatné působnosti, postoupí je pracovník OÚ k rozhodnutí starostovi.

Poskytování informací o životním prostředí se řídí zvláštní právní úpravou dle zákona č.123/1998 Sb., v platném znění.

10. Příjem žádostí a dalších podání

- osobně: na Obecním úřadě v úředních hodinách
- písemně: Obecní úřad Chocomyšl, Chocomyšl 40, 345 43 Koloveč
- telefonicky: 379 494 306
- faxem: 379 494 306
- e-mail: info@chocomysl.cz

11. Opravné prostředky

Podávání opravných prostředků proti rozhodnutí orgánů obce Chocomyšl a orgánů obce v přenesené působnosti – MěÚ Domažlice

1) Opravné prostředky proti rozhodnutí komise výstavby obecního úřadu

Opravné prostředky se podávají prostřednictvím Krajského úřadu v Plzni, odbor regionálního rozvoje a to ve lhůtě uvedené v poučení tohoto rozhodnutí a za podmínek stanovených v zákoně, na jehož základě bylo příslušné rozhodnutí vydáno. Proti opatření komise výstavby, které nemá charakter rozhodnutí ve správním řízení, nelze podávat opravné prostředky, ale je možné učinit podání, které dle obsahu projedná starosta.

2) Opravné prostředky proti rozhodnutí orgánů obce

Opravné prostředky proti rozhodnutí starosty, učiněné ve správním řízení, se podávají prostřednictvím podatelny obecního úřadu, a to ve lhůtě uvedené v poučení tohoto rozhodnutí a za podmínek stanovených v zákoně, na jehož základě bylo příslušné rozhodnutí vydáno.

Proti opatřením Zastupitelstva obce, která odporují zákonu, lze kdykoli podat ústně či písemně návrh na pozastavení výkonu tohoto opatření Krajskému úřadu v Plzni.

Proti ostatním úkonům orgánů obce opravné prostředky nejsou.

3) Opravné prostředky proti orgánům obce v přenesené působnosti ( MěÚ Domažlice )

Opravné prostředky proti rozhodnutí komise k projednávání přestupků učiněné ve správním řízení, se podávají prostřednictvím podatelny odboru vnitřních věcí městského úřadu, a to ve lhůtě uvedené v poučení tohoto rozhodnutí a za podmínek stanovených v zákoně, na jehož základě bylo příslušné rozhodnutí vydáno.

Rozhodnutí orgánu obce v přenesené působnosti je postoupeno v odvolacím řízení příslušnému referátu Krajského úřadu v Plzni.

Proti rozhodnutí odborů a strážníků městské policie při projednávání přestupků v tzv. zkráceném blokovém řízení nelze podat opravný prostředek.

4) Soudní přezkoumání

Došlo-li rozhodnutím odboru či orgánu města ke zkrácení práv fyzické či právnické osoby, lze podat v >souladu s § 247 a násl. zákona č. 99/1963 Sb, občanského soudního řádu, v platném znění žalobu k příslušnému obecnému soudu, případně v souladu s čl. 87 odst. 1 písm. d/ Ústavy ČR ústavní stížnost k Ústavnímu soudu.

Požadavky, které jsou v souvislosti s podáváním opravných prostředků proti rozhodnutím ve správním řízení kladeny na žadatele, jakož i popis postupů a pravidel, které je třeba dodržovat při těchto činnostech, se řídí zejména příslušnými ustanoveními zák. č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád).

12. Formuláře

Obec Chocomyšl nemá žádné elektronické ani jiné formuláře

13. Návody pro řešení nejrůznějších životních situací

Podrobné návody pro řešení životních situací lze najít na Portálu veřejné správy České republiky.

14. Nejdůležitější předpisy

Zákony kterými se řídí obec:
- zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)
- zák. č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí
- zák. č. 71/1967 Sb., o správním řízení
- zák. č. 200/1990 Sb., o přestupcích
- zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím
- vyhl. MV č. 326/2000 Sb., o způsobu označování ulic a veřejného prostranství
- zák. č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích
- zák. č. 254/2001 Sb., o vodách
- zák. č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu
- zák. č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel
- zák. č. 133/1985 Sb., o požární ochraně
- zák. č. 114/1988 Sb., o působnosti orgánů ČR v sociálním zabezpečení
- zák. č. 37/1989 Sb., o ochraně před alkoholismem a jinými toxikomaniemi
- zák. č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím
- zák. č. 116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu nebytových prostor
- zák. č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích
- zák. č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
- zák. č. 185/2001 Sb., o odpadech
- zák. č. 563/1991 Sb., o účetnictví
- zák. č. 570/1991 Sb., o živnostenských úřadech
- zák. č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení
- zák. č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny
- zák. č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a některých dalších organizacích a orgánech
- zák. č. 256/1992 Sb., o ochraně osobních údajů v informačních systémech
- zák. č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků
- zák. č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí
- zák. č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích
- nař. vlády ČR č. 397/1992 Sb., kterým se stanoví podrobnější úprava vztahů Policie ČR k orgánům obcí a obecní policii
- zák. č. 41/1993 Sb., o ověřování shody opisů nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu obecními úřady a o vydávání ptvrzení orgány obcí a okresními úřady
- vyhl. Min. financí č. 176/1993 Sb. o nájemném z bytu a úhradě za plnění poskytovaná s užíváním bytu
- zák. č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě
- zák. č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek
- nař. Vlády ČR o odměnách členům zastupitelstev
- vyhl. MV č. 231/1996 Sb., kterou se stanoví paušální částka nákladů řízení o přestupcích
- zák. č. 72/1994 o vlastnictví bytů
- zák. č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů
- nař. vlády ČR č. 140/2000, kterým se stanoví seznam oborů živností volných
- vyhl. MV č. 345/2000 o zvláštní odborné způsobilosti
- zák. č. 227/2000 Sb. o elektronickém podpisu
- nař. Vlády ČR 304/2001 Sb., kterým se provádí zák. o elektronickém podpisu
- zák. č. 450/2001 Sb.změny některých zákonů týkajících se veřejné správy
- vyhl. č. 207/2001 Sb, kterou se provádí zákon o matrikách
- zák. č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole ve veřejné správě
- vyhl. Min. financí č. 41/2002 Sb. o přezkoumání hospodaření samosprávných celků
- vyhl. Min. financí č. 64/2002 Sb. k provedení zák. č. 320/2001 o finanční kontrole ve veřejné správě

15. Sazebník úhrad za poskytování informací

Obec Chocomyšl nemá žádný sazebník za poskytování informací

16. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999Sb.

Výroční zpráva za rok 2010

V roce 2010 nebyl proveden žádný záznam o postupu při poskytování informací dle zákona 106/199 Sb.

Osnova výroční zprávy dle § 18, odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb.

a) Počet podaných žádostí o informace: 0
b) Počet podaných odvolání proti rozhodnutí: 0
c) Opis podstatných částí každého rozsudku soudu: 0
d) Výsledky řízení o sankcích za nedodržení tohoto zákona: 0
e) Další informace o uplatňování tohoto zákona: --------

Výroční zpráva za rok 2009

V roce 2009 nebyl proveden žádný záznam o postupu při poskytování informací dle zákona 106/199 Sb.

Osnova výroční zprávy dle § 18, odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb.:
a) Počet podaných žádostí o informace: 0
b) Počet podaných odvolání proti rozhodnutí: 0
c) Opis podstatných částí každého rozsudku soudu: 0
d) Výsledky řízení o sankcích za nedodržení tohoto zákona: 0
e) Další informace o uplatňování tohoto zákona: --------

17. Seznam organizací

Obec Chocomyšl nezřídila žádné organizace